Teema: Ülevaade Riigikohtu Tsiviilkolleegiumi 2020. a kohtupraktikast materiaal- ja kohtumenetlusõiguse kohaldamisel

Üldinfo

Toimumise aeg: 6.05.2021

Lektor: Tambet Tampuu

Toimumiskoht: Zoom veebikoolituse keskkond

Koolitusele registreerinutele saadetakse koolitusele eelneval päeval e-mailile link, millega saab koolitusele siseneda. Palume siseneda koolitusele 10 minutit enne koolituse algust.

Peatse kohtumiseni veebiseminaridel ja kui olukord lubab, saame kokku.

Osavõtu info

  • Kõik osalejad saavad koolitusel osalemise kohta tõendi ja loengu materjalid.
  • Advokaadid saavad koolitusel osalemise kohta tõendi esitamiseks Eesti Advokatuurile ja loengu materjalid.

KOOLITUSE SISU:

  1. Materiaalõigus osas tulevad käsitlemisele Riigikohtu tsiviilkolleegiumi lahenditest nähtuvad seisukohad järgmiste küsimuste kohta:

1.1. Tööandjate ühingu või liidu ja töötajate ühingu või liidu ning tööandjate keskliidu ja töötajate keskliidu vahel sõlmitud kollektiivleping.

1.2. Töölepingu eristamine töövõtulepingust.

1.3. Ehitise projekteerimise töövõtulepingust tulenevate nõuete aegumine.

1.4. Müügilepingu rikkumisest tulenev hinna alandamine.

1.5. Hagi tagamise ja esialgse õiguskaitse kohaldamisega tekitatud kahju hüvitamine.

1.6. Delikti üldkoosseisul põhinev (süüline) vastutus omandiõiguse rikkumise ja isiklike õiguste rikkumise korral.

1.7. Konkurentsiseaduse § 16 p-de 1, 3 ja 6 rikkumisest tulenev tsiviilõiguslik vastutus.

1.8. Notari vastutus oma ametikohustuste rikkumise korral.

1.9. Juurdepääsuõigus avalikult kasutatavale teele.

1.10. Teise isiku kinnisasjale lepinguväliselt tehtud kulutuste hüvitamine.

1.11. Videovalvesüsteemi seadme paigaldamine korteriomanike kokkuleppel või korteriomanike üldkoosoleku otsuse alusel.

  1. Tsiviilkohtumenetlusõiguse osas tulevad käsitlemisele Riigikohtu tsiviilkolleegiumi lahenditest nähtuvad seisukohad järgmiste küsimuste kohta:

2.1. Hagi tagamine.

2.2. Vaheotsus aegumise küsimuses.

2.3. Tõendite vastuvõtmine ja nende vastuvõtmisest keeldumine hagimenetluses.

2.4. Hagiavalduse menetlusse võtmisest keeldumine või läbivaatamata jätmine hagi õigusliku perspektiivituse tõttu.

2.5. Menetluskulude jagamine hagist osalise loobumise korral.

2.6. Kohtumenetlusse esisused korteriomandit puudutavates asjades.

2.7. Võlgade ümberkujundamise menetluse algatamine.

2.8. Menetluse taastamine pärast tagaseljaotsuse tegemist ja tagaseljaotsuse teistmine.

2.9. Nõuete, vastuväidete ja kaebuste piiridega arvestamine tsiviilkohtumenetluses.

2.10. Kohtu kvalifitseerimis- ja selgitamiskohustus hagimenetluses.

Koolitusepäev kestab 6 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni 15.30.

Ajakava Tegevus
9.50–10.00  sisenemine koolituskeskkonda
10.00-11.30  loeng
11.30-11.45  kohvipaus
11.45-13.15  loeng
13.15-14.00  lõuna
14.00-15.30  loeng

Lektor: Tambet Tampuu, Riigikohtu Tsiviilkolleegiumi kohtunik

Registreeri koolitusele

Registreerumist saab tühistada hiljemalt 1 päev enne koolituse toimumist, loobumise tasu 35 EUR + KM. Koolituse päeval loobumisel raha ei tagastata.