Teema: Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2021-2022 praktika olulisemad seisukohad

Üldinfo

Toimumise aeg: Sügis 2022

Osavõtu info

 • Kõik osalejad saavad koolitusel osalemise kohta tõendi ja loengu materjalid.
 • Advokaadid saavad koolitusel osalemise kohta tõendi esitamiseks Eesti Advokatuurile ja loengu materjalid.
 • Koolituse osavõtutasu on 120 EUR (lisandub käibemaks).

Koolitus käsitleb uuemaid Riigikohtu seisukohti 2021-2022 aastal.

I Materiaalõigus

 1. Töölepingu eristamine teistest lepingutest ja lepingueelsetest läbirääkimistest (TLS §-d 1, 4 ja 11, VÕS § 14 jt).
 2. Deliktiline vastutus omandiõiguse rikkumise korral (VÕS § 1043,  § 1045 lg 1 p 5, § 1050, § 1056 jt.)
 3. Delikti üldkoosseisul põhinev (süüline) vastutus isiku tervise kahjustamise korral (VÕS § 1043,  § 1045 lg 1 p 2, § 1050 jt).
 4. Isiklike õiguste rikkumisest tulenev deliktiline vastutus.
 5. Esindusõiguseta teist isiku esindanud isiku vastutus (TsÜS § 130, VÕS § 127 lg 2 jt).
 6. Võlatunnistus (VÕS § 30 jt).
 7. Ostueesõigus (VÕS § 249 jj.)
 8. Arvelduskontolepingu erakorraline ülesütlemine (VÕS § 720 lg 2 jt).
 9. Kaasomaniku kohustus teisele kaasomanikule välja anda kaasomandist saadud kasu (AÕS § 71 lg 2, § 72 jt).
 10. Osaniku ja aktsionäri nõude osaühingu või aktsiaseltsi vastu dokumentidega tutvumiseks (ÄS § 94, § 166 lg 1 ja § 287).
 11. Korteriomanike ja korteriühistu omavahelistest suhetest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (VÕS § 115 jj).
 12. Korteriomanike erikasutusõigus (KrtS §-d 9, 13, 14 jt).
 13. Korteriühistu majandamiskulude nõuded korteriomanike vastu.
 14. 14. Elatise vaidluse lahendamine laste vahelduva elukoha korral (PKS § 100, § 105 lg 3). jt)
 15. Juurdepääsuõiguse korral hüvitise väljamõistmine (AÕS § 156 jt).

II Tsiviilkohtumenetlusõigus 

 1. Hagi tagamine (TsMS § 377 jj).
 2. Asja kuulumine maakohtu pädevusse (TsMS § 1, § 371 lg 1 p 2, § 423 lg 1 p 13, § 475 lg 2 jt).
 3. Sama hagi teistkordse menetlemise keeld ja tuvastushagi (TsMS § 371 lg 1 p-d 4-7, § 423 lg 1 p-d 3, 4, 5, § 428 lg 1 p 2, § 368 lg 1 jt).
 4. 4. Kohtuasja lahendamine kirjalikus menetluses (TsMS §-d 341, 403 jt).
 5. Eeltõendamismenetlus (TsMS § 244 jj).
 6. Menetluskulude jaotus kohtuasja osalise lahendamise korral (TsMS § 173 lg 1 jt).
 7. Hagi menetlusse võtmisest keeldumine või läbi vaatamata jätmine hagi õigusliku perspektiivituse tõttu (TsMS § 371 lg 2, § 423 lg 2 jt).
 8. Menetlusdokumentide kättetoimetamine (TsMS §  311 jj).
 9. Kohtu kvalifitseerimis- ja selgitamiskohustus (TsMS § 329 lg 3, § 329, § 438 lg 1 jt).

Koolitusepäev kestab 6 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni 15.30.

Ajakava Tegevus
9.50–10.00  kogunemine
10.00-11.30  loeng
11.30-11.45  kohvipaus
11.45-13.15  loeng
13.15-14.00  lõuna
14.00-15.30  loeng

Lektor: Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

Registreeri koolitusele

Loobumisest palume teatada kirjalikult vähemalt 1 tööpäev enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% sündmuse maksumusest.