Teema: Riigikohtu 2020-2021. a praktikas käsitletud  olulisemad lepingu rikkumisest ja lepinguväliselt tekitatud kahju hüvitamise probleemid

Üldinfo

Toimumisaeg: 11. november 2021

Koht: Zoom koolituskeskkond

Osavõtu info

  • Kõik osalejad saavad koolitusel osalemise kohta tõendi ja loengu materjalid.
  • Advokaadid saavad koolitusel osalemise kohta tõendi esitamiseks Eesti Advokatuurile ja loengu materjalid.
  • Koolituse osavõtutasu on 120 EUR (lisandub käibemaks).

Koolituse käigus käsitletavad kohtulahendid puudutavad järgmisi teemasid:

  1. Lepingu rikkumisest tulenevad kahju hüvitamise nõuded.

1.1. Lepingu rikkumisest tulenevad kahju hüvitamise nõuete eeldused (VÕS § 115 jj).

1.2. Lepingu rikkumisest tulenevad kahju hüvitamise nõuete ulatus (VÕS § 127 jj).

1.3. Lepingu rikkumisest tulenevad kahju hüvitamise nõuete eristamine muudest õiguskaitsevahenditest  (VÕS § 112, § 189 lg 2, VÕS § 222 lg 5 jt).

  1. Seaduse alusel tekkinud võlasuhtest tulenevad kahju hüvitamise nõuded.

2.1. Seaduse alusel tekkinud võlasuhtest tulenevad kahju hüvitamise nõuete eeldused (VÕS § 14, § 115 jj, ÄS § 188 jj).

2.2. Juriidilise isiku juhatatusse liikme vastutuse erisused (VÕS § 115 jj, TsÜS § 37,  ÄS §-d 187 ja 315 jt).

2.4. Korteriomanike ja korteriühistu omavahelistest suhetest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (VÕS § 115 jj).

2.5. Seaduse alusel tekkinud võlasuhtest tulenevad kahju hüvitamise nõuete ulatus (VÕS § 127 jj).

  1. Kahju õigusevastasest tekitamisest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (VÕS 53. ptk jt).

3.1. Delikti üldkoosseisust tuleneva (st süülise) deliktilise vastutuse eeldused (VÕS §-d 1043-1055 jt).

3.2. Käibekohustuse rikkumisest tulenev deliktiline vastutus (VÕS §-d 1043, 1045, 1050 jt).

3.3. Omandiõiguse ja isiklike õiguste rikkumisest tulenev deliktiline vastutus (VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p-d 1 ja 4, § 1046, § 1047, § 1050 jt).

3.4. Isiku au teotamisest tulenev deliktiline vastutus (VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 4, § 1046, § 1047, § 1050 jt).

3.5. Kaitsenormi rikkumisest tulenev deliktiline vastutus (VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 7 ja lg 3, § 1050 jt).

3.6. Vastutus teise isiku õigusvastase ja süülise teo eest (VÕS § 1054 jt).

3.7. Delikti üldkoosseisust tuleneva kahju hüvitamise nõuete ulatus (VÕS § 127 jj).

3.8. Isiku kohta avaldatud ebaõigete andmete ümberlükkamise nõue (VÕS § 1047 lg 4 jt).

3.9. Kahju õigusvastase tekitamises lõpetamise või sellest hoidumise nõue (VÕS § 1055 jt).

  1. Risikivastutus (VÕS §-d 1056­–1060 jt).
5. Kahju hüvitamise erikoosseisud (TsMS § 391, TsÜS § 130, KrtS § 34 lg 3 jt).

6. Kahju hüvitamise eri liiki nõuete omavahelise konkurentsi probleemid (VÕS § 1044 jt).

Koolitusepäev kestab 6 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni 15.30.

Ajakava Tegevus
9.50 –10.00  sisenemine Zoomi
10.00-11.30  loeng
11.30-11.45  kohvipaus
11.45-13.15  loeng
13.15-14.00  lõuna
14.00-15.30  loeng

Lektor: Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

Registreeri koolitusele

Loobumisest palume teatada kirjalikult vähemalt 1 tööpäev enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% sündmuse maksumusest.