Teema: Pankrotiseaduse muudatused

Üldinfo

Toimumiskoht: Tartu

Toimumisaeg: 2022

Lektor: Paul Varul

Osavõtu info

 • Kõik osalejad saavad koolitusel osalemise kohta tõendi ja loengu materjalid.
 • Advokaadid saavad koolitusel osalemise kohta tõendi esitamiseks Eesti Advokatuurile ja loengu materjalid.
 • Koolituse osavõtutasu ilma lõunata on 120 EUR (lisandub käibemaks).

Teemad:

 1. Pankrotiseaduses muudatuste tegemise lähtealused, maksejõuetusõiguse revisjoni 1. etapp
 2. Maksejõuetuse eelduste täpsustamine
 3. Pankroti väljakuulutamata jätmine raugemise tõttu; deposiit
 4. Maksejõuetuse teenistus
  • Eesmärk ja peamised ülesanded
  • Tegevuse korraldamine
  • Pankrotimenetlus avaliku uurimisena
 5. Kohtute roll pankrotimenetluses
  • Kohtute spetsialiseerumine
  • Kohtujuristi pädevuse laiendamine
  • Nõuete kaitsmine
 6. Muudatused seoses pankrotihalduriga
  • Nimetamise kord
  • Tasustamise süsteem
 7. Võlausaldajatele häälte määramine
 8. Muudatused seoses nõuetega
  • Nõuete kaitsmise uus kord
  • Kaitsmiseta tunnustatud nõuete nimekirja laiendamine
  • Avalik-õiguslikud nõuded
  • Võlgniku vastuväide
  • Nõuete tasaarvestamine
 9. Pankrotimenetluse kiirendamine
  • Täitemenetluse jätkamine
  • Eelistungi ärajätmine
  • Kaebeõiguse piiramine
 10. Pankrotimenetlusega seonduv kohtumenetlus ja kohtumenetluse kulud
 11. Pandipidaja positsioon pankrotimenetluses, sh osalemine pankrotimenetluse kulude katmisel
 12. Kohtulik hüpoteek ja arestpant
 13. Pandipidaja kolmandast isikust pantija kohtumenetluses
 14. Ärikeeld
 15. Järelevalve pankrotimenetluses
 16. Maksejõuetusõiguse revisjoni 2. etapp
  • Füüsilisest isikust võlgniku maksejõuetuse uus regulatsioon
  • Muudatused saneerimisel

Koolitusepäev kestab 6 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni 15.30.

Ajakava Tegevus
9.30 –10.00  registreerimine, hommikukohv
10.00-11.30  loeng
11.30-11.45  kohvipaus
11.45-13.15  loeng
13.15-14.00  lõuna
14.00-15.30  loeng

Lektor: Paul Varul

Paul Varul on nõustanud suurt hulka Eesti ja rahvusvahelisi kliente kõikides eraõigusega seotud küsimustes. Tal on laialdased lepinguõiguse ja maksejõuetusõiguse alased teadmised ja kogemused. Paul Varul on tunnustatud maksejõuetusõiguse asjatundja. Ta on olnud Eesti pankrotiseaduse üks peamiseid autoreid, on Justiitsministeeriumi maksejõuetusõiguse ekspertkomisjoni esimees, International Insolvency Institute ja INSOL Europe liige ning on olnud kaasatud paljudesse pankrotimenetlustesse nii võlgnike kui võlausaldajate esindajana.

Registreeri koolitusele

Loobumisest palume teatada kirjalikult vähemalt 1 tööpäev enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% sündmuse maksumusest.